Dovolená pro každého

Sportovní zájezdy
Eurovíkendy
Hory a lyžování
Pobyty u moře
Poznávací zájezdy
Příroda

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ

platné od 1.7.2019

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

 

1.1 Internetovou cestovní agenturu escapetravel.cz provozuje Zuzana Bergl, U Hadích lázní 1144/24, 415 01 Teplice, IČO: 74804162, dále jen CA).

1.2 CA je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o obchodním zastoupení (uzavřená dle ustanovení § 2483 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku) v prodeji zájezdů. CA spolupracuje pouze s cestovními kancelářemi s dlouholetou tradicí, které mají řádně sjednané pojištění proti úpadku. Zákazníkovi zasílá CA doklad o pojištění CK spolu s cestovní smlouvou o zájezdu. 

 

 

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY:

 

2.1 Naše CA nabízí zájezdy za stejných podmínek a za  stejnou cenu jako pořádající cestovní kanceláře včetně všech slev a věrnostních bonusů. 

2.2 Nabídka všech zájezdů na webu escapetravel.cz je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od pořádajících CK. Všechna tato data jsou platná k okamžiku jejich zveřejnění na internetu. CA neodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany pořádající CK.

2.3 Provozovatel CA escapetravel.cz si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce, které mohou vzniknout při ručním přepisu dat do databáze serveru, či v důsledku změny okolností na straně pořadatele, které nebylo možné v nabídce uvést. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené Cestovní smlouvě o zájezdu. CA si vyhrazuje právo oprav možných nepřesností v nabídce zájezdů, které mohou vzniknout při jeho ručním zadávání do rezervačního systému. 

2.4 Zájezd na webu escapetravel.cz si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře prostřednictvím CA s příslušnou CK Cestovní smlouvu o zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Klientem je pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje zájezdů také osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto VOP (dále jen „klient“).

2.5 Základní cena zájezdu je uváděna za dospělou osobu a platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání CA zašle cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno jinak, cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce (pokud není v kalkulaci uvedena) zašle CA na vyžádání. Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk.

 

 

III. OBJEDNÁVKA POBYTU  A REZERVACE

 

3.1 Zákazník odešle e-mailem nezávaznou objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře do CA na vybraný zájezd. Počet nezávazných objednávek je libovolný. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo klient např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí. 

3.2 CA při přijetí objednávkového formuláře nemá v daný moment informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoliv. CA musí nejprve zjistit u pořádající CK, zda požadovaný zájezd je volný a pokud ano, udělá nezávaznou rezervaci. Následně, a to i v případě, že je zájezd již obsazen, informuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Pokud je zájezd volný CA informuje dle předchozí dohody zákazníka o celkové kalkulaci zájezdu a termínu, do kdy je zájezd rezervován. 

3.3 Klient bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u zájezdů na poslední chvíli – Last minute či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o zájezdu budou klientovi upřesněny pracovníkem cestovní agentury  po obdržení objednávky.

3.4 Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné, si naše CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi klientovi. Taktéž může CA odmítnout objednávky, které klient zasílá opakovaně a námi obdržené nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

 

 

IV. CESTOVNÍ SMLOUVA O ZÁJEZDU

 

4.1 Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění Cestovní smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od klienta tyto údaje, zasílá vyplněný návrh Cestovní smlouvy klientovi k podpisu. Návrh cestovní smlouvy je zasílán e-mailem. S návrhem smlouvy zasílá CA escapetravel.cz také pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné pořádající CK, způsob převzetí cestovních dokladů a ověření pojištění proti úpadku CK.

4.2 Po obdržení návrhu Cestovní smlouvy zákazník zkontroluje správnost vyplněných údajů, cestovní smlouvu podepíše a zašle obratem zpět do CA e-mailem vč. dokladu o provedené platbě zálohy (případně doplatku) dle Cestovní smlouvy o zájezdu. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Cestovní smlouvu o zájezdu nebude možné potvrdit. 

4.3 Svým podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s obsahem Cestovní smlouvy a potvrzuje jím i to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy. 

4.4 Termíny pro platbu zálohy a/nebo doplatku jsou uvedeny v cestovní smlouvě o zájezdu a jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky zpožděné platby, kdy ze strany pořádající CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu.

4.5 Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany cestovní agentury, resp. příslušné pořádající CK.

4.6 CK může ve výjimečných případech uzavření smlouvy o zájezdu odmítnout a nezaslat CA potvrzení o zájezdu. V takovém případě CA neprodleně informuje klienta. Smlouva o zájezdu se tím ruší a klientovi se vrací všechny uhrazené prostředky, pokud nedojde k výběru náhradního zájezdu.

 

 

V. PLATBA ZÁJEZDU

 

5.1 Za standardní zájezdy, objednané jeden měsíc a déle před termínem odletu/odjezdu zákazník zaplatí zpravidla 50% z plné ceny zájezdu a zbývající část - doplatek uhradí jeden kalendářní měsíc tzn.30 dnů před zahájením čerpání služeb. Některé pořádající CK požadují doplatek 45 dnů před odjezdem. Upozorňujeme, že především u zájezdů typu First minute může být záloha nižší, záleží vždy na nabídce v katalogu pořádající CK. O přesné výši zálohy Vás bude vždy při objednání zájezdu informovat CA. V případě uzavření cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů, jedná se především o zájezdy typu Last minute, je zákazník povinen uhradit 100% ceny zájezdu. 

5.2 Zálohu i doplatek ceny zájezdu nebo plnou výši ceny zájezdu hradí zákazník vždy na účet CA bankovním převodem nebo vkladem na pobočce FIO banky. Klient je povinen do CA doručit potvrzení o zaplacení. Doručením se rozumí jeho zaslání e-mailem. 

5.3 CA není odpovědna za následky způsobené zpožděním platby ze strany klienta nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní mlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA. Cestovní smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. V případě, že klient zaplatí na účet příslušné CK,  cestovní agentura neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu se u CK a CA může lišit).

5.4 Klient bere na vědomí, že po podpisu cestovní smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva o zájezdu od počátku ruší a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

5.5 Není-li výslovně stanoveno jinak, platby ze zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem CA a bankovní poplatky hradí vždy klient.

 

 

VI. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

 

6.1 U některých zájezdů je nutné vyžádat některé služby nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity, letecké společnosti nebo jiného smluvního partnera CK. V takových případech si CA vyhrazuje právo postupovat dle podmínek pořádající CK - tedy složení zálohy klientem  až 100% z ceny zájezdu po podpisu smlouvy o zájezdu na vyžádání. Jakmile jsou všechny služby potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK), klient doplácí zbylou částku ceny zájezdu. V případě neúspěšné rezervace cestovní smlouva o zájezdu zaniká a klientovi se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

 

 

VII. STORNO ZÁJEZDU

 

7.1 Klient může před zahájením zájezdu pořádaného CK od Cestovní smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení klienta porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je klient povinen zaplatit příslušné CK odstupné.

7.2 Klient není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na zájezd či uzavřena Cestovní smlouva o zájezdu.

7.3 Klient je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany klienta.

7.4 Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA si žádné další storno poplatky neúčtuje. 

7.5 Odstoupení od Cestovní smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem klienta a zasláno na e-mailovou adresu CA v pracovní době od pondělí do pátku 8.00 - 20.00 hodin. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení.

 

 

VIII. CESTOVNÍ DOKLADY A POKYNY K ODJEZDU

 

8.1 Každý klient je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad (cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru). Každý klient je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před vycestováním (pokud není tato služba součástí Cestovní smlouvy), na což je současně s pasovými požadavky před uzavřením Cestovní smlouvy upozorněn. Za případné neudělení víza nenese CA či CK žádnou odpovědnost.

8.2 Klient si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

8.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. 

8.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované příslušnou pořadatelskou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží klient od CA nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány klientovi až přímo na místě odjezdu. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu klientovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

 

 

IX. REKLAMACE

 

9.1 CA je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za cestovní kanceláří poskytnuté služby a také nevyřizuje jejich jménem reklamace. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

9.2 Případné reklamace zájezdu či služeb CA doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušné pořádající CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. CA doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici klientovi non-stop telefonní linka pořádající CK.

9.3 S účinností od 01.02.2016 má klient právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh klienta, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CA nebo CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 CA prohlašuje, že chrání osobní údaje svých klientů, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje zájezdů a platných právních předpisů. 

10.2 Osobní údaje klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., CA, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů, pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje klient na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále klient potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CA odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Zákazník svým podpisem objednávky pobytu/cestovní smlouvy o zájezdu potvrzuje, že těmto všeobecným smluvním podmínkám rozumí a v plném obsahu je akceptuje. Dále, že se seznámil se všeobecnými smluvními podmínkami příslušné CK, že je prostudoval a v plném rozsahu je přijímá, akceptuje a to i jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě o zájezdu, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2019.                                                                                                     Zuzana Bergl

 

Naši partneři

Vytvářím objednávku...